Wij hebben een doel

Wij hebben een doel voor Zoetermeer: een gezonde regio in 2023. Voor bewoners, voor patiënten en cliënten én voor professionals. Voor nu én alle de volgende generaties. In de onderstaande film leggen Lya Levert, medisch directeur LangeLand Ziekenhuis, Harry van der Hoeven, directeur Stichting Eerstelijns Gezondheidszorg Zoetermeer en Jeroen van den Oever, directeur Fundis uit waarom dat nodig is en hoe we dat willen gaan doen.

We willen de zorg in Zoetermeer toekomstbestendig maken door deze anders te organiseren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. Daarbij zetten we in op preventie, digitalisering, samenwerking en substitutie:

 • een proactieve focus op gezondheid, op preventie en welzijn
 • de juiste zorg op de juiste plek: dicht bij huis of in de wijk en in een krachtige keten van aanbieders van zorg en welzijn die intensief samenwerken. Integrale zorg met de wensen en behoeften van bewoners als uitgangspunt;
 • innovatieve ICT-oplossingen en EHealth
 • Het versterken van communities in de eigen buurt en het ondersteunen van de eigen regie en zelfredzaamheid van patiënten, cliënten, mantelzorgers en inwoners van Zoetermeer.

“Een gezonde regio in 2023. Voor bewoners, voor patiënten en cliënten én voor professionals”

Hoe gaan we dat doen?

Wij hebben ideeën bij hoe we dit met elkaar voor elkaar gaan krijgen. We denken bijvoorbeeld aan een Gezondheidshuis met een aantal functies, gekoppeld aan het Langeland Ziekenhuis:

 • een centrum voor acute zorg waarin de Huisartsenpost, het Regionale Expertisecentrum, de dienstapotheek, Centraal Coördinatiepunt voor acute verpleegkundige vragen, Acute psychiatrie en SEH geïntegreerd zijn, met gezamenlijke diagnostiekstraten bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen.
 • een triagecentrum: één loket waar bewoners, zowel fysiek als telefonisch, terecht kunnen met hulpvragen.
 • een expertisecentrum voor chronische zorg dat zich richt op het hele spectrum van welzijn en zorg. Ook hier ontwikkelen we preventieprogramma’s.
 • een beddenhuis dat voorziet in bedden voor kortdurend verblijf met verschillende doelen: herstel na een operatie, observatie en respijtzorg om tijdelijk de zorg van mantelzorgers over te nemen als dat nodig is.
 • een verkeerstoren, een digitale coördinatieruimte met meerdere functies.
  1. Capaciteitsmanagement: overzicht over de benodigde bedden en personeel, voor de komende weken, maanden en jaren.
  2. Een digitaal verzamelpunt van data voor de analyse en inzicht van data.

Beknopte samenvatting van de gemeenschappelijke punten

Positief

De noodzaak voor veranderen wordt gevoeld door alle professionals

Betrokkenheid en bereidwilligheid van alle stakeholders in de regio

Samenwerking tussen de domeinen

Integrale aanpak

Digitaal wat kan, fysiek wat moet

Aandacht voor preventie (primair, secundair, tertiair)

Heel mooi om een centrale plek te hebben voor betere lifestyle (bij ziekte)

Verkeerstoren voor capaciteitsmanagement en data-analyses

Domeinoverstijgend

1 Centrum Acute Zorg met één spoedzorgloket

Meer regie bij de burger en meer aandacht voor wat de burger zelf wil

Het belang van digitalisering

Continuteit voor de ziekenhuisfunctie in Zoetermeer

Zorgen

Financiën

Te weinig aandacht voor kleine patiëntgroepen, die tussen wal en schip vallen

Creëren van draagvlak bij de achterban

Hoe komen we tot ontschotting?

Teveel substitutie naar de 1e lijn

ICT op elkaar aan laten sluiten

Digitale vaardigheden van burgers, zoals van kwetsbare doelgroepen

Mogelijkheden binnen privacywet AVG om meer te digitaliseren

Het vasthouden van de energie met elkaar

Afhankelijkheid van profiel LangeLand Ziekenhuis in kans van slagen is groot

Integrale zorg kan ook spanningsveld opleveren bij zorgprofessionals

Tonemende administratieve verplichtingen en kwaliteitseisen

Betrokkenheid van burgers in de ontwikkeling van Zoetermeer 2.0. Is er voldoende urgentiebesef bij de burgers?

Te veel focus op zorg, te weinig aandacht voor gezonde leefstijl en een gezonde omgeving

Veel draagvlak voor de thema’s, maar zijn nog erg hoogover. Hoe gaan we het met elkaar concretiseren?

Ambiteus plan; tijd (en prioriteit) van alle betrokkenen hierin

Personeelskrapte

Vragen

Wat zijn de investeringsmogelijkheden voor uitgebreide ICT oplossingen? Ondanks alle lopende intiatieven, hoe komen we tot één goede ICT oplossing?

Hoe gaan we de burgers mee krijgen in deze beweging?

Hoe gaan we deze plannen nu echt concretiseren? Hoe voorkomen we belangenstrijd? Welke vraagstukken gaan we als eerste oppakken? Hoe krijgen we iedereen mee? Hoe maken we het behapbaar? Waar halen we de tijd vandaan?

Wat is de bereidheid van alle stakeholders om te innoveren en om hiervoor financiële middelen vrij te maken?

Hoe gaan we zonder schotten financieren?

Wat kunnen we van de zorgverzekeraars verwachten in de lange termijn visie/planning?

Wanneer zijn we tevreden?