Om de groeiende kloof tussen vraag en aanbod het hoofd te kunnen bieden, hebben betrokken partijen in de regio Zoetermeer al geruime tijd geleden de handen in één geslagen. Met deze projecten is op een aantal onderdelen al een hele mooie basis gelegd waar we met elkaar op zullen voortbouwen.

 • Regionale zorgnetwerken op chronische aandoeningen en geestelijke gezondheidszorg
 • Werkgroep Regiobeeld
 • Centrum voor Acute Zorg
 • Werkgroep Digitalisering
 • De Juiste Zorg op de Juiste plek (ZOJP) projecten (om de zorg voor ouderen en chronisch zieken in Zoetermeer toekomstbestendig te maken)
 • Werkgroep Integrale financiering

Opdracht: Hoe voorkomen we (her) instroom van kwetsbare ouderen in de spoedzorgketen en hoe zorgen we een goede doorstroom en uitstroom naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek?

Het doel is doelmatige, zinnige en zuinige zorg

 • Verminderen druk op de SEH door (kwetsbare) ouderen
 • Terugbrengen overmatige diagnostiek bij kwetsbare ouderen
 • Voorkomen draaideureffect (heropnames) in de spoedzorgketen van ouderen door focus op onontdekte problematiek en goede begeleiding terug naar huis (transmuraal proces)
 • Verminderen verkeerde bed problematiek
 • Zorgdragen dat kwetsbare ouderen met complexe problematiek thuis direct de juiste zorg op de juist plek krijgen
 • Zinvolle interventies gericht op behoud van functioneren en kwaliteit van levens, aansluitend bij de wensen van mensen.

Bij dit project zijn veel enthousiaste zorgprofessionals, lijnmanagers en beleidsadviseurs betrokken van SGZ, LangeLand Ziekenhuis, Rivierduinen en verschillende bedrijven van Fundis. Onder meer maken huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, transfer verpleegkundigen, geriater, SEH-arts, manager HAP en een ouderenpsychiater onderdeel uit van het projectteam.

 

 

Wat gaan we de komende tijd doen?

De oplossingsrichtingen hangen nauw met elkaar samen en zijn onderdeel van het Centrum Acute Zorg waar de SEH en de HAP onderdeel van uitmaken. Binnen dit centrum zullen zorgpaden en multidisciplinaire expertteams worden geformeerd rondom verschillende doelgroepen. Voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek zal een eerstelijns (diagnostisch) zorgpad worden ontwikkeld met daaraan gekoppeld een expertteam. Tevens is de wens om op dezelfde locatie REO bedden te creëren waar kwetsbare ouderen met complexe problematiek tijdelijk kunnen worden opgenomen, doordat (directe) terugkeer naar huis niet mogelijk is en/of de juiste doorstroomrichting niet zonder meer te bepalen is. Een centraal coördinatiepunt, gekoppeld aan het Centrum Acute Zorg, zorgt ervoor dat iemand direct uitstroomt naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek en dat er centrale coördinatie is op beddencapaciteit in de regio.

Wat staat we nu?

 • Naar verwachting wordt het centraal coördinatiepunt in Q1 2021 geïmplementeerd
 • De REO bedden en het (diagnostisch) zorgpad met daaraan gekoppeld een expertteam (waaronder de inzet van een verpleegkundig specialist) zijn uitgewerkt en gereed voor implementatie. Voor de financiering van deze oplossingen in de vorm van een pilot zijn we nog in overleg met de zorgverzekeraars. Het streven is om bij positieve besluitvorming eveneens in Q1 2021 te kunnen starten met pilot patiënten.

Projectleiders: Mariska Adegeest (SGZ) en Hiske Rodenburg (SGZ)

Doelstelling project: Het beschikbaar hebben van een zo actueel mogelijk overzicht voor inwoners van Zoetermeer van medicatie voorgeschreven door Zoetermeerse zorgverleners.

Betrokken organisaties:

 • Huisartsenvereniging Zoetermeer en Benthuizen (HVZ);
 • Kring Zoetermeerse Apotheken (KZA);
 • Lange Land Ziekenhuis, ziekenhuisapotheker en ICT;
 • Fundis, zowel specialist ouderengeneeskunde als thuiszorg;
 • GGZ Rivierduinen;

Activiteiten 2019 tot heden:

 • Proces van voorschrijven, verstrekken en toedienen/gebruiken medicatie in kaart gebracht inclusief verificatie;
 • ICT-systemen in kaart gebracht;
 • GAPS geïdentificeerd;
 • Implementatieplan voor de korte- en lange termijn opgesteld;
 • Verbeterpunten doorgevoerd die reeds mogelijk waren;
 • Ontwikkelingen t.a.v. medicatieproces 9.0 gevolgd;
 • Huidige status:
  • Focus op aansluiten organisaties in het proces op het Landelijk Schakel Punt (LSP);
  • Verdere implementatie is afhankelijk van landelijk programma medicatieoverdracht en implementatie VIPP Farmacie;
  • Aangehaakt bij landelijk programma medicatieoverdracht;
  • Verkennen mogelijkheid voor pilot in regio Zoetermeer voor het digitaal uitwisselen van verstrekkingsgegevens vanuit het landelijk programma medicatieoverdracht.

LLZ, SGZ en Fundis (Vierstroom, Goudenhart) zijn betrokken

Doelstelling project: 1-op-1 multidisciplinaire (zelf-)zorg bieden op elk moment, vanuit elke locatie, voor zowel de cliënt/patiënt als de zorgprofessional toegankelijk met als doel:

 • Verbeteren kwaliteit en toegankelijkheid van zorg (op elk gewenst moment beschikbaar, maatwerk)
 • Meer eigen regie op chronische ziekte voor de cliënt/patiënt
 • Verminderen tijdsinspanning zorgprofessional (geen dubbele verslaglegging)
 • Vermindering zorgkosten (voorkomen “flipperkast-effect”, cliënt/patiënt heen en weer sturen tussen eerste en tweedelijn)

Huidige status

 • Doelgroep afgebakend tot COPD-patiënten in de eerste en tweede lijn. Pilot ziektelastmeter in voorbereiding. Te starten in november.
 • Inzetten ziektelast-meter (ZLM) via MyCOPD bij COPD patiënten
 • Start zonder medisch service centre
 • er is nog geen SSO tussen IVIDO en Chipsoft , IVIDO en Pharmapartners
 • er is nog geen SSO tussen IVIDO en SANANET

Er is een eerste pilot van twee maanden gestart met patiënten met als doel:

 1. Ervaring op doen met het zorgproces voor zorgverleners en patiënt mbt gebruik PGO, ZNO en MyCOPD coach zowel inhoudelijk als proces.
 2. Ervaring opdoen met werken in ZNO van HINQ
 3. Ervaringen van myCOPD met weblink via PGO voor patiënt: vraag vrijdag!
 4. Ervaring opdoen met verwijzen tussen eerste en tweedelijn bij gebruik van myCOPD coach
 5. Ervaring opdoen met verwijzen tussen eerste en tweedelijn bij gebruik van ZNO van HINQ
 6. Inzicht krijgen om opschaling mogelijk te maken.