Preventie: het uitgangspunt is thuis gezond!
 • Alle deelnemers hebben een lokaal preventie akkoord ondertekend, waarop het gemeentebeleid is aangepast
 • Zoetermeer heeft een helder profiel: stad van de gezondheid
 • Preventie begint al bij scholen
 • Er is een netwerk van inwoners, waar hulp vanzelfsprekend is. Hierin motiveren we elkaar met een buddy app: er worden karmapunten gespaard als we ons inzetten voor een mede burger
 • Positieve gezondheid is onderdeel geworden van de totale gezondheidszorg in Zoetermeer. We voorkomen dat je ziek(er) wordt vanuit positieve gezondheid (positieve gezondheid fungeert als primaire, secundaire en tertiaire preventie)
Digitalisering
 • We hebben één uniform ICT-platform voor het uitwisselen van gegevens: uitwisseling van gegevens tussen de verschillende domeinen (zorgverleners) is mogelijk via één platform. Het ICT-platform wordt ook door de patiënt gebruikt voor zijn/ haar persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Inwoners zijn goed geïnformeerd over de eigen medische gegevens.
 • Er is een digitale wijk/ buurt platform ontwikkeld, waar de aanbieders van informele en formele zorg in de wijk met elkaar kunnen acteren en communiceren en waar inwoners hulpvragen aan elkaar kunnen stellen
Integraal gezondheidshuis waar zorg verleend wordt
(fysiek onder één dak en virtueel via ICT-platform en netwerken)
 • Gezondheidsverkeertoren
  • Data werkt signalerend (wearables, domotica)
  • Capaciteitsplanning in de regio: Centrale coördinatie op de beddencapaciteit in de regio en op zorg/ hulp thuis (wijkverpleging, huishoudelijke hulp)
 • Beddenhuis. Het uitgangspunt is dat de juiste zorgverlener naar de patiënt komt, de patiënt verplaatst niet daar waar zorg beschikbaar is (patiënt staat centraal)
 • Er is een expertisecentrum voor ouderen en chronisch zieken
 • In Zoetermeer hebben we één Centrum Acute Zorg met één spoedzorgloket; HAP, SEH, GGZ, kwetsbare ouderen, Dienstapotheek 24/7. Er is één centraal aanmeldpunt voor alle acute zorg/ hulpvragen
 • Uitgangspunt voor de gezondheidszorg in Zoetermeer is: digitaal waar mogelijk, fysiek indien noodzakelijk
 • Zorg wordt verleend vanuit netwerken van zorgverleners rondom de patiënt. We werken integraal samen
  • Netwerk van zorgverleners waar de patiënt centraal staat
  • Tussen deze zorgverleners zijn duidelijke procesafspraken: o.a. over de doorstroom naar de juiste zorg op de juiste plek indien iemand medisch uitbehandeld is in het ziekenhuis. Welke tussenstap is nodig en wie blijft betrokken bij de patiënt?
  • Zorgverleners kunnen elkaar heel makkelijk vinden en consulteren
  • Verpleegkundig specialisten, physician assistants en nurse practitioners hebben onder supervisie van de medisch specialist/ huisarts, een belangrijke rol in deze netwerken
  • Vanuit dit netwerk weten we de zorg rondom de patiënt in de thuissituatie optimaal te organiseren: uitgangspunt is om de patiënt hierin zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid en eigen regie te geven. Aan kwetsbare doelgroepen waar behoud van eigen regie (tijdelijk) moeilijker is, wordt een casemanager toegewezen. Dit kan ook een persoon uit het netwerk van inwoners zijn.
Ziekenhuisfunctie
 • Er is een centrum (2e lijn) ontwikkeld voor de medisch specialistische behandelingen: uitgangspunt is dat patiënten zo kort mogelijk een medisch specialistisch bed bezet houden en snel worden doorgezet naar een herstel- of revalidatiebed. Hier zijn duidelijke procesafspraken over gemaakt tussen de zorgverleners rondom de patiënt, onder andere medisch specialisten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.
 • Het profiel van de ziekenhuisfunctie hebben we samen met de zorgverzekeraars vastgelegd voor de komende 25 jaar.
Arbeidsmarktproblematiek
 • We hebben geen personeelstekort meer, want zorg- en hulpverleners willen heel graag werken in Zoetermeer.
Randvoorwaarden
 • Digitalisering: één ICT-platform
 • Financiële middelen: we hebben één regiofinanciering en we kopen regionaal in bij de zorgverzekeraars
 • Zorgsysteem is ingericht op basis van vertrouwen en niet op wantrouwen (minder regeldruk)
 • Capaciteitsplanning wordt centraal gecoördineerd
 • Patiënt staat centraal
 • Minder fysiek, minder stenen, meer zelfzorg en digitaal
 • Klein beginnen en delen van successen
 • Er is draagvlak bij alle stakeholders
 • Gevoel van gezamenlijkheid is cruciaal; de infrastructuur is essentieel en het gevoel dat je onderdeel uitmaakt van een gezamenlijke regio